Základní škola Peruc, p. o.

Komenského 193, 439 07 Peruc


Telefon: 415 697 168

Elektronická ŽK: https://bakalari.zsperuc.cz/

E-mail: zsperuc@zsperuc.cz

Datová schránka: 4rrtiny

Web: www.zsperuc.cz

IČ: 613 57 413

Ředitel/ka: Mgr. Tomáš Hosnedl
Telefon: 728 482 282
E-mail: hosnedl@zsperuc.cz

Zástupce/kyně 1. stupeň: Mgr. Monika Mackeová
Telefon: 601 583 288
E-mail: mackeova@zsperuc.cz

Zástupce/kyně 2. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Výchovný poradce/kyně: Mgr. Monika Mackeová
Telefon:
E-mail:

Školní psycholog/ložka:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy: NE

Rozšířená výuka předmětů: NE

Kapacita školy: 200 žáků


Vybavení školy

Interaktivní tabule ve třídách: ANO

Tělocvična: ANO

Učebna IT: ANO

Dílny pro praktickou činnost: ANO

Doučování: ČJ, MA

Free Wi-Fi: ANO

Venkovní hřiště: ANO

Fyzikální laboratoř: NE

Kuchyňka pro praktickou činnost: ANO

Zájmové kroužky pořádané školou: Zdravotník, Sportovní hry, Keramika, Čtenářské dílny, Pěvecký kroužek, Výtvarný kroužek

Jídelna v areálu školy: ANO

Školní družina: 6:05 – 16:30

Chemická laboratoř: NE

Pozemky pro praktickou činnost: ANO


Základní škola Peruc je plně organizovaná škola s vymezenou spádovou oblastí Černochov, Hřivčice, Chrastín, Pátek, Peruc, Radonice nad Ohří, Stradonice a Telce, se sídlem Peruc, Komenského 193, PSČ 439 07, jejímž zřizovatelem je Městys Peruc. Vzdělávací program školy: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Školou do života“. Součásti školy je základní škola, školní družina a školní jídelna. Ve škole je celkem 9 tříd se 194 žáky. Škola má školskou radu o 9 členech. Spolupracuje s partnerskou školou v Německu: Grundschule Leubsdorf, Hauptstraße 113, Leubsdorf.

Škola využívá odborné učebny a pracovny jako jsou: fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, výtvarná výchova, výpočetní technika, knihovna, žákovská kuchyňka, žákovská dílna. K dispozici jsou i prostory pro dělenou jazykovou výuku, pro výuku pěstitelství i hudební výchovy, velká a malá tělocvična a venkovní víceúčelové hřiště. Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času žáků zajišťuje škola nabídku zájmových činností v rámci zájmových kroužků a školní družiny. Ve školní družině se zpravidla zřizují dvě až tři oddělení pro žáky 1. stupně. Pro svoji činnost využívá školní družina prostory školní družiny, odborné učebny a pracovny školy, školní tělocvičny i hřiště.

Škola vzdělává i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle přiznaných podpůrných opatření, žáky nadané i mimořádně nadané. Výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky žáků. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci nadaní i mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd.

Ve škole se vyučují 2 cizí jazyky. Anglický jazyk je vyučován jako první cizí jazyk v 1. – 9. ročníku. Německý jazyk je vyučován jako další cizí jazyk v 7. – 9. ročníku.

Cílem základní školy je výchova a vzdělávání 6 – 15ti letých žáků, všestranný rozvoj jejich osobnosti, příprava žáků na jejich budoucí osobní a občanský život a na kvalitní výkon svého povolání.

Nechte se provést školou pomocí videa na webových stránkách a na facebookovém profilu.
Mgr. Tomáš Hosnedl