Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, p. o.

Poděbradova 640, 440 01 Louny


Telefon: 415 654 372; 770 100 170

Elektronická ŽK: NE

E-mail: 415654372@iol.cz

Datová schránka: 35ew78j

Web: www.spzslouny.websnadno.cz

IČ: 491 20 115

Ředitel/ka: Mgr. Bc. Venuše Svobodová
Telefon: 415 654 372
E-mail: 415654372@iol.cz

Zástupce/kyně 1. stupeň: Mgr. Erika Pospíšilová
Telefon: 770 100 170
E-mail: pospisilova.erika@seznam.cz

Zástupce/kyně 2. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Výchovný poradce/kyně: Mgr. Jana Stehlíková
Telefon:
E-mail:

Školní psycholog/ložka:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy: Poskytuje vzdělávání žákům s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.. Předmět činnosti je vymezen § 44 a §48 zákona č. 561/2004 Sb.

Rozšířená výuka předmětů: Pracovní činnosti

Kapacita školy: 290 žáků


Vybavení školy

Interaktivní tabule ve třídách: ANO

Tělocvična: ANO

Učebna IT: ANO

Dílny pro praktickou činnost: ANO

Doučování: ČJ, MA, Řečová výchova

Free Wi-Fi: ANO

Venkovní hřiště: NE

Fyzikální laboratoř: NE

Kuchyňka pro praktickou činnost: ANO

Zájmové kroužky pořádané školou: Cesta ke zdraví, Tvořeníčko, Integrovaná BOCCIA, Zpívánky, Sportovní hry, Lidová tvořivost, Já, písnička, Kreativní kroužek, Tancování, Kroužek dovedných rukou

Jídelna v areálu školy: NE

Školní družina: 6:00 – 16:30

Chemická laboratoř: NE

Pozemky pro praktickou činnost: ANO


Škola se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou zde zařazeni žáci s mentálním postižením všech stupňů i žáci s více vadami v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením. Budova školy je zcela bezbariérová s velkým množstvím specializovaných pracoven, které jsou vybaveny vhodnými kompenzačními pomůckami.
Žáci se vyučují ve třídách základní školy a základní školy speciální.
Výchovně vzdělávací práce ZŠ je zaměřena na rozvoj osobnosti žáků, na poskytování dovedností, vědomostí a návyků, potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Žáci získávají základní vzdělání. Cílem je připravit žáky na vstup do odborných učilišť.
Posláním speciální školy je rozvíjet psychické a fyzické schopnosti žáků, vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života, v optimálním případě po ukončení vzdělávacího programu ZŠ speciální nastoupili do praktické školy.Škola neustále modernizuje metody práce, nabízí nové terapie například multisenzorickou místnost Snoezelen, bazální stimulaci, muzikoterapii a také alternativní komunikační nástroje.
V práci speciální školy je zcela nezbytná každodenní spolupráce učitelů, asistentů pedagoga a rodičů. Cílem všech pracovníků je mít školu bezpečnou, spolupracující, se zdravým školním klimatem.
Hlavním účelem je poskytování základního vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení. Aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.